fbpx

Algemene Voorwaarden Coachpraktijk BaBW

1.Uitgangspunten

De begeleiding wordt ingezet vanuit een resultaatgerichte insteek. Het belang van de cliënt staat centraal en de psychosociaal therapeut/counselor handelt integer.

 1. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen therapeut/counselor en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De therapeut/counselor treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten tenzij anders is afgesproken. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt en wat eventueel gedeeld mag worden met een derde partij.

 1. Afbreken counselingstraject

Wanneer de therapeut/counselor de overtuiging heeft om welke reden dan ook de cliënt niet verder te kunnen begeleiden, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de begeleiding voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de cliënt onvoldoende gesteund wordt in het traject, dan kan de cliënt te allen tijde de therapeut/counselors-relatie verbreken. Dit besluit dient in een afrondend gesprek te worden toegelicht.

 1. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van de therapeut/counselor onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De therapeut/counselor is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de therapeut/counselor. De therapeut/counselor is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het traject bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

 1. Afzeggen afspraak

De cliënt houdt zich aan de afspraken. Een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het honorarium in rekening gebracht.








 1. Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst wordt door zowel therapeut/counselor en cliënt getekend.
Indien cliënt jonger is dan 18 jaar, tevens de handtekening van ouder(s) en /of verzorger(s).
Cliënten v.a. 12 jaar zijn verplicht om een handtekening te zetten.
Indien cliënt minderjarig is kunnen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling.

Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten.

De diensten worden per sessie gefactureerd en betaling dient contant of door pinbetaling na afloop van de sessie betaald te worden. De nota hierna zal per email toegestuurd worden.

 1. Dossiervorming

Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van de sessies maximaal 15 jaar bewaard waarna het wordt vernietigd.

 1. Prijswijzigingen

Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven ingaande per 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar kunnen worden herzien. Lopende cliënten zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld.

 1. Algemene betalingsvoorwaarden
 2. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

 3. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

 4. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt contant of per pinbetaling direct na de sessie worden voldaan.

 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

 6. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

 7. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 8. Wijziging Leveringsvoorwaarden

Coachpraktijk BaBW behoudt zich het recht voor haar Leveringsvoorwaarden te wijzigen.

 1. Tenaamstelling

Coachpraktijk BaBW is evenals Therapie Eindhoven onderdeel van BaBW.

 1. Recht

Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing.